2018. Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 30 травня 2018 р.

Permanent URI for this collection

Збірник укладено за матеріалами ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Мовний простір слов’янського світу", присвяченої проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Автоматизація та актуалізація фразеологізмів у чеськомовній публіцистиці
  (2018) Дерев’янко, Віра
  У статті висвітлено проблему процесів автоматизації та актуалізації фразеологічних мовних засобів на матеріалі чеськомовної публіцистики, розглянуто тенденції функціонування фразеологізмів, подано та проаналізовано трансформації чеських фразеологізмів.
 • Item
  Розвиток критичного мислення старших школярів на інноваційній основі на уроках української мови
  (2018) Гудована, Наталія
  У статті досліджуються особливості розвитку критичного мислення старших школярів на інноваційній основі. У результаті проведеної роботи дійшли висновку, що для розвитку критичного мислення важливими є закономірності використання таких інноваційних технологій: "Фішбоун", "Шість капелюхів мислення де Боно", "Інсерт", "Кластер", "Корзина ідей", "Джигсо" та інших. Доцільно в майбутньому проаналізувати ефективність реалізації технологій на уроках української мови під час формування комунікативних вмінь і навичок.
 • Item
  Гіпотеза виникнення морфем і морфологічних категорій
  (2018) Корн, Софія
  У дослідженні простежено шляхи появи морфем і морфологічних категорій від найдавніших часів і дотепер. Аналіз здійснено на матеріалі української мови, але із залученням інших мов.
 • Item
  Діалектна лексика у російсько-українському академічному словнику за редакцією А. Кримського та С. Єфремова
  (2018) Лось, Ольга
  Стаття присвячена аналізу діалектної лексики у російсько-українських словниках 20-х рр. ХХ ст., зокрема одиницям цього типу у російсько-українському академічному словнику за редакцією А. Кримського та С. Єфремова. За результатами дослідження діалектна лексика у цих словниках подана обмежено, не завжди маркована, основну її частину складають слова, що належать до південно-західного наріччя української мови. У російсько-українському академічному словнику за редакцією А. Кримського та С. Єфремова діалектні одиниці подані і описані ширше порівняно з іншими російсько-українськими словниками.
 • Item
  Літаратурна-музычная кампазіцыя на замежнай мове як спосаб культурнай дыпламатыі
  (2018) Теодорович, Артем
  Висвітлюючи досвід постановки літературно-музичної композиції, присвяченій 100-й річниці створення Білоруської Народної Республіки, автор аналізує її сценарій, а також роль заходів Білоруського розмовного клубу в процесах міжнародної культурної дипломатії та соціалізації української молоді.
 • Item
  Потенціал блогу з української мови у формуванні інформаційно-комунікативної компетентності вчителя
  (2018) Фастовець, Юлія
  У статті встановлено, що ведення вчителем блогу зумовлене вимогами розвитку сучасного інформаційного суспільства. Визначено особливості ведення блогу вчителем. Виокремлено навички та уміння, які формуються у вчителя під час створення та удосконалення власного блогу. Проаналізовано функції, які реалізують потенціал блогу у формуванні інформаційно-комунікативної компетентності вчителя.
 • Item
  Індивідуально-авторська теонема як різновид лексичного новотвору
  (2018) Корнійчук, Яна
  У роботі окреслено передумови виникнення нової міжгалузевої дисципліни - теолінгвістики; проаналізовано поняття теонема; здійснено спробу введення до наукового обігу нового поняття - індивідуально-авторська теонема; виокремлено основні лексико-тематичні групи ІАТ.
 • Item
  Особливості перекладу власних назв (на прикладі повісті А. Стасюка "Як я став письменником (спроба інтелектуальної автобіографії)")
  (2018) Коростатевич, Леся
  У статті проаналізовано труднощі перекладу власних назв з польської на українську, в тому числі і особливості перекладу музичних явищ. Виявлено, що складнощі перекладу пов'язані з культурними реаліями та явищами, що міцно вплетені в культуру ПНР. Обґрунтовано, що навіть в близьких культурах, таких як польська та українська, з’являються труднощі перекладу культурних явищ та власних назв. Джерельною базою слугувала повість "Як я став письменником (спроба інтелектуальної автобіографії)" Анджея Стасюка, яку переклав на українську Б. Ославський.
 • Item
  Рід іменника і його трансформації під час перекладу з французької мови
  (2018) Кулаківська, Ольга
  У наведеній розвідці розглядаються випадки, коли рід іменників в українській і французькій мовах не збігається. Це може спричинити змістову невідповідність під час перекладу. Великою мірою таку проблему можна розв'язати, використовуючи лексичну трансформацію.
 • Item
  Неперекладні мовно-культурні елементи у площині кінотексту
  (2018) Кучер, Дарина
  У дослідженні проаналізовано чотири основні способи перекладу фразеологічних одиниць: повне збереження образу, часткову заміну образності, повну заміну образності, зняття образності. Простежено, як ці способи були застосовані під час перекладу телесеріалу "Друзі", та зроблено висновки щодо переваг їхнього використання.
 • Item
  Стилістика порівняльних зворотів у романі Я. Бакалець, Я. Яріша "Із сьомого дна"
  (2018) Новосьолова, Альона
  У статті запропонована класифікація порівняльних зворотів роману Ярослава Яріша і Ярослави Бакалець "Із сьомого дна" із акцентом на структурну своєрідність лексики тропів, простежена стилістична можливість компаративних моделей. Диференційовано досліджувані елементи за семантикою і стилістичним навантаженням.
 • Item
  Урбаністична лексика та фразеологія в бароковому літописанні (на матеріалі "Острозького літописця")
  (2018) Петренко, Ольга
  У статті розглянуто лексичний комплекс "місто" на матеріалі пам'ятки XVII ст. "Острозький літописець". Проаналізовано загальні назви та сталі вирази на позначення міських реалій, досліджено власні назви, прийменниково-іменникові сполуки, з'ясовано ступінь розвинутості урбаністичної лексики та фразеології в добу бароко.
 • Item
  Лексико-семантичні особливості перекладу номінацій запахів різних родів сиру у творі Еміля Золя "Черево Парижа"
  (2018) Радчук, Анастасія
  У статті аналізуються лексико-семантичні особливості відтворення номінацій запахів різних родів сиру у романі Еміля Золя "Черево Парижа" і його перекладах українською та англійською. З’ясовано, що існує певний зв’язок між запахом та його сприйняттям у свідомості певного етносу.
 • Item
  Семантико-когнітивний аналіз концепту "жінка" у поезії С. Жадана
  (2018) Томашевська, Жанна
  У статті досліджується репрезентація концепту "жінка" у поезії українського письменника Сергія Жадана. Вивчено інформаційні ознаки концепту, що проявляються через його образні, енциклопедичні та інтерпретаційні поля. Виявлено позитивні та негативні характеристики, які виражають особисте ставлення автора поезій до денотату концепту.
 • Item
  Польський гонор у лексико-семантичному полі "patriotyzm"
  (2018) Близнюк, Катерина
  У статті проаналізовано лексемний і семний склад мікрополя "honor", а також його системну організацію в сучасній польській мові. Компоненти значення, що функціонують у мікрополі, відображають семантику честі, гідності, гордості, визнання, цінності, що переживаються індивідуалізовано, але можуть виникати через зв'язок із власним народом чи Батьківщиною.
 • Item
  Дискурсивні маркери у мовленні представників гуманітарних та технічних спеціальностей
  (2018) Далебіга, Олеся
  У роботі розглянуто дискурсивні маркери на позначення хезитацій, які вживали в усному мовленні респонденти/ки з базовою освітою гуманітарного та технічного напрямів, а також двох вікових категорій. Було здійснено кількісний та якісний аналіз отриманих даних. Виявлено та описано відмінності у вживанні дискурсивних маркерів представниками/цями різних груп.
 • Item
  Фразеологізми із зоолексемами на позначення негативних почуттів в українській, англійській та німецькій мовах
  (2018) Маркова, Дарія
  У статті розглядаються найпродуктивніші фразеологічні одиниці із зоокомпонентом на позначення негативних почуттів людини в українській, англійській та німецькій мовах. На основі семантичного аналізу здійснено класифікацію досліджуваних одиниць та виявлено універсальні (загальні) риси, притаманні усім трьом мовам.
 • Item
  Лексико-семантичне поле "мистецтво" в українській та англійській мовах
  (2018) Ходасевич, Ганна
  Доповідь присвячено розгляду лексико-семантичних полів "мистецтво"/"art" в українській та англійській мовах. Було проаналізовано та порівняно структуру зазначених полів. Окрім того, було здійснено зіставний аналіз семного складу ядерних зон лексико-семантичних полів "мистецтво"/"art" в українській та англійській мовах.
 • Item
  Колокації кольороназв в українській мові: корпусний підхід
  (2018) Чутковська, Алла
  У роботі досліджено колокації кольороназв на базі Генерального регіонально анотованого корпусу української мови. Визначено особливості текстового корпусу як джерела для дослідження мови, описано створені корпуси української мови. Розглянуто поняття колокації як у широкому, так і вузькому, власне корпусному, значенні. Простежено кореляцію між частотністю вживання кольороназви та кількістю її значень. Проаналізовано колокації кольороназв, визначено, що вони становлять континуум між вільними та фіксованими сполуками.
 • Item
  Функції жаргонізмів у мовленні українських футбольних уболівальників
  (2018) Яструб, Дарія
  Стаття присвячена встановленню функцій жаргонізмів у мовленні українських футбольних уболівальників. Джерельною базою слугували сайт "Ultras.org", спільноти футбольних фанів "Брутальний футбол", сайт футбольних новин "Футбол 24". Чимало жаргонізмів записано зі слів уболівальників київського "Динамо та МФК "Миколаїв".