2023. Мовний простір сучасного світу: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2023 р.)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Роль використання корпусних технологій при перекладі науково-популярного тексту
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Александрова, Софія
  Теза полягає в тому, що використання корпусних технологій є важливим для розвитку компетентності в перекладі науково-популярного тексту. Використання корпусів текстів як зразків норм англійської та української мов допомагає формувати білінгвальну компетенцію, а їх жанрове й тематичне наповнення сприяє розвитку текстотипологічної та екстралінгвістичної компетенцій.
 • Item
  Особливості порушення норм літературної мови у романі "Мур" А. Любки
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Балабаш, Анастасія
  У статті проаналізовано порушення мовних норм у творі А. Любки "МУР". Розглянуто вживання нецензурної лексики, фемінітивів, варваризмів і вульгаризмів на прикладі мовлення головних персонажів. Досліджено функції вживання обсценної лексики у тексті.
 • Item
  Імплікатури мовленнєвого спілкування в українських телеграм-каналах
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Балаж, Валентина
  Досліджено імплікатури мовленнєвого спілкування, виокремлені з популярного в Україні новинного блогу STERNENKO. Їхній аналіз засвідчує, що найбільш продуктивним у контексті творення імплікатур є порушення максим кількості та якості принципу кооперації Г. П. Грайса. Використання імплікатур в обраному дискурсі найчастіше зумовлене бажанням урізноманітнити фрагменти повідомлення та іронізувати над обговорюваними подіями.
 • Item
  Визначення поняття "емоційний концепт" у сучасній лінгвістиці
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Барнякова, Владислава
  Статтю присвячено проблемі дослідження емоцій у контексті сучасної лінгвістичної парадигми. Емотивність репрезентовано як лінгвістичну складову емоційності, що зводиться до семантичного тлумачення емоцій. У роботі висвітлено актуальні питання лінгвістики емоцій як одного з провідних напрямів у сьогочасному мовознавстві, а також розглянуто особливості дослідження та репрезентації емоційних концептів.
 • Item
  Лексико-семантичні особливості дискурсу українських футбольних фанів
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Басалига, Мар’яна
  Мова — це ідентифікатор нації. Футбольні клуби представляють нашу країну на світовій арені, а фанати вірно підтримують команду за кордоном, демонструючи всім красу своєї мови, отже й красу своєї держави. Особливе мовлення вболівальників визначає їхню належність до колективу, ідентифікує мовця як вірного фаната, допомагає підтримувати статус самостійної спільноти.
 • Item
  Концепти біженець/refugee в англійському та українському публіцистичних дискурсах
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Богуцька, Христина
  У науковому дослідженні подано інтерпретацію терміна "біженець", досліджено походження лексем цього визначення, а також розглянуто концепт біженця в англо- та україномовновному дискурсах. У процесі роботи було виявлено словотворчі процеси в обох мовах, проаналізовано шляхи розширення словникового складу цієї терміно-структури і, власне, здійснено оцінку способу словотвору та компаративний аналіз терміна "біженець" в українській та англійській мовах.
 • Item
  Варіянтність мовної норми в газетах часів Другої світової війни
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Бордовська, Анна
  У цій розвідці проведено аналіз варіянтности правопису слів у газетах різного політичного спрямування часів Другої світової війни у Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови та простежено вплив ідеології на формування мовної норми. Виявлено, що німецькі окупаційні газети тяжіють до Правопису 1928 року, хоч простежується варіянтність, а радянські — до Правопису 1933 року. Встановлено, що вибір того чи того правописного варіянта залежав від політичної орієнтації видання.
 • Item
  Зіставні дослідження терміносистем: текстові корпуси як інструмент вилучення термінів
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Васильоха, Зоряна
  У статті розглянуто концепт зіставних досліджень у різних мовах. Досліджено поняття термінології та її ключових критеріїв. Також створено текстові корпуси, на основі яких було вилучено та проаналізовано декілька термінів за допомогою компонентності та походження. Розглянуто англійський та український текстові корпуси.
 • Item
  Назви страв і напоїв у наддністрянському та слобожанському діалектах української мови
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Влох, Марія
  У роботі проаналізовано особливості слів, що входять у лексико-семантичне поле страв та напоїв і містяться в наддністрянському та слобожанському говорах. Розглянуто особливості цих говорів, їхнє формування, вплив інших мов та діалектів на лексичний фонд. Зіставлено лексику на позначення приготованої їжі та напоїв, проаналізовано її на фонетичному, словотвірному та семантичному рівнях.
 • Item
  Специфіка передавання лексико-граматичних трансформацій в англійському та польському кіноперекладі
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Вовк, Мар’яна
  У тезах викладено специфіку вивчення лексико-граматичних трансформацій у кіноперекладі англійської та польської мов, розглянуто особливості перекладу з метою збереження стилю, емоцій та індивідуальності персонажів, а також передавання смислу та інтенції оригінального матеріалу. Акцентовано увагу на важливості врахування культурних розбіжностей та збереженні цілісності твору під час перекладу для передавання авторської ідеї фільму.
 • Item
  Модель комп'ютерного словника оказіоналізмів Оксани Забужко
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Галько, Марія
  У статті розглянуто теоретичні засади та етапи створення комп’ютерного словника оказіоналізмів Оксани Забужко. Мова авторки дивує своєю різноманітністю. Проте дотепер не було створено словника новотворів письменниці, тому було вирішено дослідити її творчість і лексикографічно зафіксувати. Також проаналізовано чинні словники цього типу та створено унікальний електронний словник авторських неологізмів письменниці.
 • Item
  Лінгвальні маркери пропаганди в українських соцмережах
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Герасімчук, Ольга
  Тези присвячено теоретичним аспектам вивчення пропаганди. Визначено, що пропаганда — це навмисне поширення неправдивої або спотвореної інформації з метою вплинути на мислення та поведінку людей. Також описано пробне дослідження твітів, вибраних за ярликами "західняки" і "малороси". Створено мінікорпус на Sketch Engine, визначено ключові його слова, описано їхню сполучуваність.
 • Item
  Динаміка використання ненормативної лексики в комунікативних ситуаціях у романі "Ворошиловград" та п'єсі "Хлібне перемир'я" С. Жадана
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Гончарова, Ярослава
  Роботу присвячено визначенню функцій ненормативної лексики в прозових текстах С. Жадана на прикладі конкретних комунікативних ситуацій. Також було запропоновано поділ функцій на дві групи — загальні та специфічні. Дослідження дало можливість простежити динаміку використання субстандартних слів і зміну їхніх функцій, що зумовлено особливостями творів.
 • Item
  Модель електронного коренового гніздового словника новітніх англізмів в українській мові (на основі ГРАК)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Горобйовська, Софія
  Ця стаття описує етапи розроблення моделі електронного кореневого гніздового словника англійськомовних запозичень (англізмів) на платформі Lexonomy. Джерельною базою послугував корпус української мови ГРАК. Також проаналізовано базові лексикографічні праці цього типу та дотичні до завдань лексикографічного опису запозичень.
 • Item
  Засоби вираження смислової зв'язності у текстах пісень "Квіти мінних зон" та "Місто Марії" гурту "Океан Ельзи"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Дубик, Ірина
  У статті досліджено засоби вираження смислової звʼязності в текстах пісень гурту "Океан Ельзи" "Квіти мінних зон" і "Місто Марії". Тексти пісень було проаналізовано з позиції наявності таких засобів вираження смислової звʼязності, як логічна послідовність та структура, тематична єдність, ключові слова, суміжна сполучуваність, синтаксичний паралелізм, тропи та фігури, єдність місця та часу та єдність стилю.
 • Item
  Лексико-граматичні особливості ад'єктивних конструкцій англійської та української мов на позначення явищ погоди: корпусобазований підхід
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Кашинська, Анастасія
  У цій статті було проведено дослідження лексико-граматичних особливостей ад’єктивних конструкцій англійської та української мов на позначення явищ погоди, пошук яких здійснювався за допомогою програмного забезпечення Sketch Engine. Застосування корпусних методів у дослідженні дало змогу проаналізувати та порівняти конструкції в обох мовах, а також отримати більш глибоке розуміння їх лексико-граматичних особливостей та впливу на сприйняття в різноманітних контекстах.
 • Item
  Нова інвективна лексика з компонентом "зет-" у сучасній інтернет-комунікації: на матеріалі вебкорпусу
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Клим, Юрій
  Стаття аналізує нові слова з компонентом "зет-", що з’явилися в Інтернеті під час російсько-української війни. Використовуючи новий вебкорпус ПАВУК, було знайдено 64 такі неологізми. Стаття наводить приклади вживання цих слів і висловлює припущення про високу продуктивність компонента "зет-". Зазначається, що ці неологізми відображають соціальні та політичні зміни, спричинені війною. Висновки статті дають уявлення про роль неологізмів у мові та їх важливість для розуміння суспільних процесів.
 • Item
  Лінгвокультурні особливості фразеологізмів із соматизмами у зіставному аспекті (на матеріалі української та англійської мов)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Ковба, Марія
  Використано комплексний підхід, який передбачає застосування методів лінгвістичного аналізу, порівняльного мовознавства. Метою дослідження є визначення взаємозв’язку між соматизмами та культурою на прикладі фразеологізмів, аналіз їх лексико-семантичної структури та інтерпретації в українській та англійській мовах. Використано порівняльний метод, щоб проаналізувати, як соматичні фразеологізми з компонентами пов’язані між собою та чим відрізняються, на прикладі фразеологічої одиниці "голова".
 • Item
  Методика організації елективних курсів з української мови у профільній школі
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Колесник, Лілія
  Концепція модернізації сучасної української освіти, як можна наразі спостерігати в українській школі, спрямована на реформування освітнього процесу, що передбачає введення профільного (вибіркового) навчання на старшому етапі школи. Метою профільного навчання є створення умов для освіти старшокласників з урахуванням їхніх схильностей і здібностей для їхнього подальшого навчання відповідно до профільних інтересів. На нашу думку, такий підхід із поглибленням вивчення окремих предметів у профільній школі дає додатковий імпульс здобувачам освіти, розширює межі пізнання та вибудовує більш конструктивну, фундаментальну базу освітнього процесу. Таке додаткове навчання має назву елективні курси.
 • Item
  Взаємозв'язок концептів "страх" і "смерть" у романі "Не озирайся і мовчи" Макса Кідрука
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Константинова, Алла
  У роботі розглянуто значення концептуальної картини світу. Проаналізовано концепти "страх" і "смерть" та їхній взаємозв’язок, який зароджується ще в уявленні давніх греків і давніх слов’ян. На матеріалі роману Макса Кідрука "Не озирайся і мовчи" проілюстровано реалізацію аналізованих концептів у структурі художнього твору.