009 (1): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Поняттєвий і термінологічний синкретизм "сімох вільних мистецтв"
  (1999) Собуцький, Михайло
  В роботі на матеріалі "Етимологій" Ісидора Севільського розглядається тісний взаємозв'язок терміносистем "вільних мистецтв". Особлива увага приділяється граматичній і музичній термінології.
 • Item
  Театр Леся Курбаса в контексті антропософського вчення Рудольфа Штейнера
  (1999) Миленька, Г.
  The extraordinary of Les’ Curbas person who is a star of modern ukrainian direction art till nowadays hasn’t discovered and perceived in its dimensions yet. There are a lot of questions such as why he became an actor having a clasical university education in phyloslphy. Why he begun the experiments with producing being a gifted actor? Why he started his teaching practice while he was a recognised producer? The answers on all these questions could be found in his big theoretical heritage the aquaintance with which gives an opportunity to see not only a huge creative aspiration person but a person of a philosophical turn of mind as well.
 • Item
  Межа тисячоліть і проблема метаісторії
  (1999) Кримський, Сергій
  Історію потрібно розглядати не тільки з погляду того, що минає, а й з боку того, що зберігається. Розвиток цивілізації і демонструє наскрізні структури ( архетипи) економічних та правових відносин, культурних і національних цінностей, звершень загальнолюдської моралі. Ці структури й складають в лінійному поступі історії вертикаль метаісторичного сходження.
 • Item
  Сергій Параджанов як "граюча людина" в контексті мистецтва трансавангарду
  (1999) Петрова, Ольга
  Стаття аналізує образотворчу спадщину цього видатного режисера XX століття. Автор статті доводить світоглядну самостійність Параджанова як автора колажів та їхню високу естетичну цінність. Колажі Параджанова унаочнюють перехід від арістотелевого мімесісу до платонівського поесісу, що є засадничим принципом модернізму.
 • Item
  Давньоруська народність. Історія проблеми
  (1999) Залізняк, Леонід
  Стаття присвячена драматичній історії формування концепції давньоруської народності. Історіографічний аналіз свідчить, що давньоруська народність є радянською модифікацією давнього імперського історичного міфу. Вона є типовою ідеологічною конструкцією, яка сформувалася у повоєнний час внаслідок тиску кремлівських ідеологів на партійну історичну науку СРСР.
 • Item
  Специфіка поетичного бачення в мистецтві кіно
  (1999) Брюховецька, Лариса
  Поетичне бачення в кіно- це те, що вимагає не лише поетичної уяви, а й пов'язане з характером знімання, використанням світла, тобто речами суто кіноматографічними. Поетичне - це те, що виходить за межі онтологічної властивості кіно, яке здатне фіксувати реальність. Поетичне світобачення немислиме без наявності індивідуального, особистісного вислову; воно передбачає вміння події зображати образно, узагальнено, концентровано, не в безпосередній натуральності, а метафорично.
 • Item
  Міжнародно-правові аспекти національної безпеки України
  (1999) Могилевська, В.
  Стаття присвячена проблемі гарантування національної безпеки з точки зору міжнародного права. Розглядається проблема участі України та її стратегічних партнерів - Росії та США в системі міжнародних договорів по контролю над озброєннями, адаптації цих договорів у новій геополітичній ситуації з урахуванням національних інтересів України.
 • Item
  Порівняльний аналіз молодіжного руху в Україні, Росії та Білорусі кінця 80-90-х років XX-го століття
  (1999) Галактіонова, І.
  Стаття присвячена дослідженню та порівнянню молодіжних рухів трьох країн колишнього СРСР як частина політичної системи. Визначено шість загальних критеріїв, згідно з якими здійснено порівняння, наведено приклади та зроблено висновки щодо розвитку та перспектив молодіжного руху Росії, України, Білорусі.
 • Item
  Регуляторна реформа в Україні : очікування та реальність
  (1999) Леухіна, Анастасія
  В статті досліджуються проблеми надмірного державного регулювання, розкривається поняття дерегулювання (регулятивної реформи). Визначено необхідність проведення регуляторної реформи на сучасному етапі історичного розвитку України та основні етапи дерегулювання. Стаття висвітлює проблеми повільного просування реформи та результати, які очікуються від успішного дерегулювання.
 • Item
  З історії політичної думки часів української революції: (на основі програмових документів УПСР)
  (1999) Бевз, Тетяна
  У статті розкривається політична доктрина Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР) в період української революції на основі програмових документів партії.
 • Item
  Різновиди сучасних міждержавних утворень
  (1999) Якушик, Валентин; Грицак, П.
  У статті директора Центру суспільно-політичних досліджень НаУКМА доктора політичних наук, професора В.М. Якушика та студента другого курсу факультету гуманітарних і суспільних наук НаУКМА П.І,Грицака "Різновиди сучасних міждержавних утворень" дається систематизація існуючих різновидів міждержавних утворень. г
 • Item
  Оптимальний політичний лад для України
  (1999) Верстюк, Сергій
  Праця обгрунтовує оптимальний політичний лад для сучасної України з огляду на політичну культуру та етнопсихологію українців, наші історичні традиції та сучасну ситуацію в Україні. Таким оптимальним політичним ладом видається поєднання полікратичних, аристократичних та монократичних елементів.
 • Item
  “The third sector” in belarusian regions: how to make western aid effective?
  (1999) Haran, Oleksii
  На прикладі аналізу ситуації у Гродненській та Гомельській областях (відповідно - Західна та Східна Білорусь) формулюються конкретні рекомендації щодо підвищення ефективності західної допомоги білоруським недержавним організаціям (НДО).
 • Item
  Україна на шляху до Європейського Союзу
  (1999) Слюсаренко, Н.
  Стаття присвячена поки що не дуже тривалому шляху України до Європейського Союзу. Розглядаються питання перспективи інтеграції України до Європейського Союзу та кроки, які вже зроблені на шляху співробітництва.
 • Item
  Форми інтелектуального опору в дисидентському русі в Україні : (кінець 50-х-80-ті роки XX ст.)
  (1999) Бажан, Олег
  В статті досліджуються різноманітні форми опору української інтелігенції тотадітарному режимові в Україні (кінець 50-х - 80 ті роки XX ст.). Аналізуються публіцистичні, поетичні твори І.Дзюби, Ю. Бадзьо та ін., в яких рішуче викривалися серйозні деформації радянського суспільства, розгортання петиційної кампанії, розповсюдження самвидаву, пропаганда нерегламентованих культурних ініціатив.
 • Item
  Державна політика охорони та збереження історико-культурної спадщини за доби Гетьманату (1918 р.)
  (1999) Денисенко, О.
  Проблеми дослідження , охорони і збереження історико-культурної спадщини в Українській державі вирішувались у нерозривному зв'язку із завданнями культурного та державного будівництва. З перших днів приходу до влади уряд П. Скоропадського почав вирішувати питання в галузі пам'ятникоохоронної справи.
 • Item
  Англіканське місіонерство в колоніальній політиці Британської імперії в контексті духовності
  (1999) Кучменко, Елеонора
  Стаття присвячена розгляду релігійних інститутів- англіканського місіонерства в колоніальній політиці Великобританії. Розглядаються питання впливу місіонерства на формування англіканської Співдружності, що не є ототожненням Співдружності, але яка спирається на це об'єднання, яке укріплює його, і яка перебуває під безпосереднім впливом Церкви Англії.
 • Item
  Острожчина у фонді Волинського церковно-археологічного товариства
  (1999) Тесленко, Ігор
  Стаття присвячена історії Острожчини у її межах кінця XIX століття. Головним джерелом у дослідженні стали церковно-приходські літописи церков Острозького повіту Волинської губернії. Літописи несуть у собі цікаві дані з історії, археології, етнології, соціального й економічного розвитку регіону.
 • Item
  Остання русько-візантійська війна 1043 р. : причини і наслідки
  (1999) Нікітенко, Надія
  Одна з найзагадковіших подій в історії русько-візантійських стосунків - війна 1043 року. Джерела не містять певих звісток щодо її причин і наслілків. Введення до кола джерел даних розпису Софії Київської дозволяє по новому подійти до розв'язання цієї проблеми.
 • Item
  Перехідна економіка як особлива економічна система
  (1999) Бураковський, Ігор
  Стаття присвячена аналізові перехідної економіки як особливої економічної системи, яка має суттєво відрізнятися як від адміністративно-командного господарства, так і ринкової економіки.