2021. Мовний простір слов’янського світу (слов’яно-германські, слов’яно-романські, слов’яно-тюркські контакти): VІ Всеукраїнська науково-практична конференції студентів, аспірантів і молодих учених

Permanent URI for this collection

У збірнику матеріалів розглянуто низку питань, що стосуються актуальних проблем лінгвістики: мови і тексту; мови, культури, суспільства, актуальніих питань термінознавства і перекладознавства. Конференція відбулась 21 травня 2021 року.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Фахова мова сфери кіноіндустрії
  (2021-05-21) Углева, Наталія; Пальчевська, Олександра
  На сьогоднішній день термінологія зі сфери кіно це одна з основних тем мовознавства. Ця частина загальної терміносистеми англійської мови останнім часом активно досліджується. Особливості такої уваги полягають у швидкому розвитку нових форматів, вигляду та техніки в загальному. Термін "кіно" давним- давно став одним з найголовніших питань термінології, адже в епоху цифрових технологій – це неабиякий засіб масової інформації.
 • Item
  Термінологія лісового господарства в українській та англійській мовах
  (2021-05-21) Солодка, Марта; Пальчевська, Олександра
  У розвідці йдеться про особливості дослідження та зіставлення термінів лісового господарства в українській та англійській мовах. Термінологія лісівництва є важливою частиною лексичної системи обох мов. Детaльне і всeбiчне вивчення цієї термінології є необхiдним для yпорядкyвання та cтандapтизації термiноcистеми лісiвництвa, yкладання словника термінів лісівництва.
 • Item
  Розвиток графічної форми літер для передачі звукосполук [jа], [jю], [jє], [jі]
  (2021-05-21) Народовська, Оксана; Пальчевська, Олександра
  У статті розглянуто фонетичний та етимологійний принципи становлення літер для передачі сполук голосних звуків з йот та схарактеризовано способи накреслення відповідних графем у різні періоди історії мови.
 • Item
  Структура та семантика термінів на позначення вибухових пристроїв в англійській та українській мовах
  (2021-05-21) Мельник, Яна; Пальчевська, Олександра
  У статті розглянуто основні структурно-семантичні особливості лексики вибухових пристроїв в англійській та українській мовах. Для встановлення структури терміну були використані структурний метод для встановлення характеристик, функціональних властивостей термінів та компонентний аналіз. Також аналізується терміни з точки зору їх семантики та структури, наводяться основні характеристики досліджуваної терміносистеми.
 • Item
  Способи словотворення термінології рибальства в українській і англійській мовах
  (2021-05-21) Кулик, Марія; Пальчевська, Олександра
  Робота присвячена порівняльному аналізу способів словотвору лексики риболовлі в українській та англійській мовах. Усталення термінологічного корпусу українського рибальства є справою майбутнього. На сьогоднішній день риболовля є важливою галуззю харчової промисловості, утворюються нові тенденції щодо термінів та їх словоутворення.Тому полягає важливість у необхідності аналізу способів словотвору у термінологї рибальства між англійською і українською мовами.
 • Item
  Метафори в термінології метеорології англійської та української мов
  (2021-05-21) Кравс, Катерина; Пальчевська, Олександра
  У тезах розглянуто місце й роль основної структурно-семантичної лексики, а саме метафор в термінології англійської та української мов. Також проведено аналіз цих термінів з погляду на особливості цієї терміносистеми у структурно- семантичному аспекті, з’ясовано специфіку її одиниць.
 • Item
  Метафора у термінології розмінування англійської мови
  (2021-05-21) Боярська, Анастасія; Пальчевська, Олександра
  В статті проаналізовано метафори у термінології розмінування, що є практично новою сферою досліджень для України. Проаналізовано види перекладу метафор та важливість її збереження у тексті.
 • Item
  Полісемія англійської наукової терміносистеми хімії у сучасних наукових статтях та особливості її відтворення українською мовою
  (2021-05-21) Бесага, Анастасія; Пальчевська, Олександра
  Стаття спрямована на дослідження особливостей та способів перекладу хімічної термінології з англійської мови на українську. Для того, щоб перекласти термін точніше, слід розуміти його словотворення, морфологічну структуру та семантичні відмінності зі звичайними словами. У дослідженні обгрунтовано, що переклад складних термінів включає два основні процеси - аналіз та синтез. На етапі аналізу важливою роллю перекладу фраз є переклад різних його компонентів. Тому компоненти складних термінів повинні бути правильно визначені, оскільки це можуть бути не тільки слова, а й фрази, що входять до складних термінів.
 • Item
  Способи перекладу англійських поп пісень на українську мову
  (2021-05-21) Хавик, Анастасія; Пальчевська, Олександра
  У роботі розглянуто такий різновид пісні, яку визначають як популярну. Популярна пісня – це загальнодоступна пісня, проста за структурою, яка може бути як ліричною, так і розважальною, танцювальною, подекуди малозмістовною. Проте, перекладу поп – музики (транслітер. від англ. pop music, скорочення від popular music – популярна музика) українською мовою є досить невелика кількість. Актуальність теми полягає у виявленні способів перекладу мовних засобів у піснях жанру поп на українську мову та суттєве значення для подальшого розвитку перекладознавства.
 • Item
  Символіка елементів зовнішнього і внутрішнього простору хати в англійських, польських та українських загадках
  (2021-05-21) Чир, Софія; Пальчевська, Олександра
  У розвідці йдеться про особливості загадок в англійській, українській та польській культурах. Також розглядаються загадки-питання, їхні особливості та використання в мовленні.
 • Item
  Назви сузір’їв у сучасній українській мові і культурі
  (2021-05-21) Погореляк, Ольга-Юліта; Пальчевська, Олександра
  У статті проаналізовано сучасний стан пізнання назв сузір’їв та поширеність народних найменувань серед студентів. Висвітлено результати дослідження асоціативних полів деяких із сузір’їв – Велика Ведмедиця, Оріон, Кассіопея та Волосся Вероніки. Було розглянуто та порівняно структуру зазначених полів.
 • Item
  Соціокультурна маркованість фразеологізмів із глютонічним компонентом
  (2021-05-21) Масляєва, Ірина; Пальчевська, Олександра
  У статті досліджено соціокультурну маркованість фразеологічних одиниць української мови із глютонічним компонентом. З’ясовано місце відповідних фразеологізмів в українській мові, акцентовано на особливостях символічної та соціокультурної інтерпретації. Виявлено семантичні асоціації й описано особливості прочитання етнокультурних кодів крізь призму звичаїв, традицій, історичних віх та народного побуту українців.
 • Item
  Українські слова-символи в романі Люко Дашвар "Молоко з кров’ю"
  (2021-05-21) Константинова, Алла; Пальчевська, Олександра
  У статті проаналізовано поняття символу з погляду лінгвокультурології, психології та окреслено його роль в художніх текстах. Зосібна, розглядаються слова-символи, які використано в романі Люко Дашвар "Молоко з кров’ю".
 • Item
  Часовий вектор української пареміології
  (2021-05-21) Колесник, Лілія; Пальчевська, Олександра
  У розвідці представлено вплив часового компонента на розвиток паремій в когнітивному контексті. Паремійний матеріал проаналізовано в часовому вимірі, акцентовано на незмінності часового вектора в паремійній творчості. Досліджена тема відіграє досить важливу роль у становленні культурологічних аспектів діяльності людини.
 • Item
  Тематичні групи та символіка загадок в англійській, польській та українській мовах
  (2021-05-21) Коваль, Ольга; Пальчевська, Олександра
  У розвідці йдеться про особливості загадок в англійській, польській та українській мовах та їх зіставлення. Об’єктом дослідження слугували саме загадки. Предметом дослідження є зіставлення певних загадок у різних мовах, так як вони є важливим надбанням у культурі кожного народу.
 • Item
  Евфемізми у блогосфері: прагмалінгвістичний аспект
  (2021-05-21) Балаж, Валентина; Пальчевська, Олександра
  Явище евфемізації є помітним у контексті сучасних мовних тенденцій, адже сьогодні дедалі виразнішим стає потяг до використання вторинних найменувань, що зокрема демонструє аналіз дискурсу блогів. Детальний розгляд дописів публічних особистостей соціальної мережі "Фейсбук" за останній рік продемонстрував, що евфемізми, які використовують автори, по-перше, стосуються різних тематичних сфер, а, по-друге, вони виконують різні функції у межах фрагментів дискурсу.
 • Item
  Зіставно-типологічна характеристика стилістичних засобів в оригінальному і перекладному поетичному тексті
  (2021-05-21) Щадило, Тетяна; Пальчевська, Олександра
  У розвідці йдеться про особливості дослідження та зіставлення найбільш вживаних тропів у поезії Тараса Шевченка: метафор, демінутивів та прагматичних одиниць тексту. Будучи об’єктом нашого дослідження, поема Тараса Шевченка "Катерина", є однією з найбільш перекладених поезій цього поета, а дослідження та зіставлення перекладу цього твору творів є вкрай важливою як у плані виявлення особливостей національної мови, так і в плані розвитку перекладацької думки.
 • Item
  Класифікація біблійних фразеологізмів та біблійні фразеологізми в драматургії
  (2021-05-21) Тріль, Марія
  У роботі було вивчено фразеологічні одиниці та біблеїзми англійської та української мов. А також досліджено фразеологію як науку, охарактеризовано її класифікацію, представлено провідних науковців, які вивчали фразеологію, та наведено джерела фразеологічного фонду. Вивчено біблійну фразеологію в драматургії Шекспіра.
 • Item
  Особливості відтворення українських складнопідрядних займенниково-співвідносних речень симестричної структури засобами англійської мови (на матеріалі роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу")
  (2021-05-21) Рудік, Серафіма; Пальчевська, Олександра
  Стаття містить аналіз перекладу українських складнопідрядних займенниково-співвідносних речень симетричної структури англійською мовою в художньому тексті. Продемонстровано поширені та непоширені моделі перекладу таких речень. Визначено види трансформацій під час перекладу та схарактеризовано причини їх появи. Простежено особливі випадки перекладу займенниково-співвідносних речень симетричної структури.
 • Item
  Українсько-білоруські семантико-синтаксичні паралелі
  (2021-05-21) Решетніков, Дмитро; Пальчевська, Олександра
  Статтю присвячено зіставленню моделей побудови простого речення української і білоруської мов. Перед безпосереднім зіставленням моделей речень коротко розглянуто відмінності між українською та білоруською граматичною системою та подано деякі особливості утворення словосполучень. Методи дослідження ґрунтуються на комплексному підході: застосування аналітичного, описового, структурного синтетичного методів, методу зіставлення.