Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Horban, Oleksandr
Protsenko, Olena
Tytarenko, Vita
Bulvinska, O.
Melnychenko, O.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Purpose. To examine the mechanism of managing changes resulting from the promotion of a new value system by higher educationinstitutions. Methodology. The research is based on the methods and tools of cultural economics, which allow the authors to comprehensively reveal the relationship between the value system and behavior, on the one hand, and the changes caused by values and behavior, on the other hand. The authors used the methods of modeling, comparative analysis, strategic and systematic approaches to the analysis of economic and managerial organization of the cultural sector and the behavior of producers and consumers. Findings. The study proved that: 1) the value system and its manifestations in practice signal the readiness of city residents to accept or reject changes; 2) the success of promoting a new value system depends on the alignment of the initiative to change the existing value system with the values of the change recipients; 3) the inconsistency between the value system that is being promoted and the recipients’ values shall be eliminated by means of communication with the change recipients. Communication aims to remove anxiety from expected changes and make the changes attractive to the recipients; 4) anxiety shall be remedied by the messages convincing the change recipients of the positive eff ects of changes on their value system and of the negative consequences if the recipients reject changes. Originality. The application of Schwartz’s Theory of Basic Values and the model of Långstedt and Manninen allowed the authors to explore the mechanism of managing changes resulting from the promotion of a new value system by a higher education institution. Practical value. The obtained results allow for the eff ective use of the methods and tools of cultural economics in the formation and promotion of a new system of values by a higher education institution.
Description
Мета. Дослідити механізм управління змінами, що заподіюються в результаті просування нової системи цінностей вищим навчальним закладом. Методика. Дослідження авторів ґрунтувалося на методах і інструментах економіки культури, що дозволяють у повній мірі розкрити зв’язок між системою цінностей і поведінкою, з одного боку, і змінами, що цінності й поведінка завдає, з іншого боку. Автори використовували метод моделювання, порівняльного аналізу, стратегічний і системний підходи до аналізу економічної та управлінської організації сектора культури й поведінкою виробників і споживачів. Результати. Дослідження довело, що: 1) система цінностей і її прояви на практиці сигналізують про готовність мешканців міста приймати або відхиляти зміни; 2) успішність просування нової системи цінностей залежить від узгодження ініціативи щодо зміни існуючої системи цінностей з цінностями одержувачів змін; 3) неузгодженість між системою цінностей, що просувається й цінностями одержувачів усувається комунікацією з одержувачами змін. Комунікація спрямована на усунення тривоги від очікуваних змін і робить зміни привабливими для одержувачів; 4) тривога усувається повідомленнями, що переконують одержувача змін щодо позитивних наслідків змін для його системи цінностей і щодо негативних наслідків, у разі, якщо одержувач відмовляється від змін. Наукова новизна. Застосування теорії основних цінностей Шварца й моделі Långstedt і Manninen дозволило авторам дослідити механізм управління змінами, що заподіюються в результаті просування нової системи цінностей вищим навчальним закладом. Практична значимість. Отримані результати дозволяють ефективно використовувати методи та інструменти економіки культури при формуванні та просуванні нової системи цінностей вищим навчальним закладом.
Keywords
cultural economics, Kyiv, value systems, university, change management, value-behavior relation, article, економіка культури, Київ, система цінностей, університет, управління змінами, ціннісно-поведінкові відносини
Citation
Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems / O. Horban, O. Protsenko, V. Tytarenko, O. Bulvinska, O. Melnychenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2022. - № 1. - P. 128-132. - https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-1/128