Перфомативність як чинник пластичності ґендерної ідентичності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Кисельов, Сергій
Сингаєвська, Дарія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті продемонстровано, як влада, що є ім’ям, яким називають, впливає на пластичність ґендеру. Ставлячи за мету дослідити перфомативність як чинник пластичності ґендерної ідентичності, автори здійснили спробу визначити спосіб творення носія ґендерної ідентичності. Значну увагу зосереджено на протиборстві наділення та усвідомлення влади, що типізує ієрархічність відносин статей, а не ґендерів. Останні є наслідком "капілярного" характеру влади й інституціоналізують дискурсивні практики. Відтак здійснено спробу виявлення граматології ґендеру. Для цього використано класичні праці Дж. Батлер, П. Бергера та інших авторів, які були прихильниками пошуку коренів соціальних феноменів у реальності повсякденного життя. Виявлено, що наразі Україна перебуває на перехідному етапі на шляху до постмодернізму. Запропоновано концептуальну оптику бачення ґендеру як щоденно твореної ролі. Зроблено припущення, що суб’єктність виникає як механізм заперечення, за якого заперечуване зовнішнє стає критичною іманентною характеристикою. Досліджено, що пластичність ґендеру здобувається через проходження декількох етапів, зокрема в результаті міжсуб’єктної взаємодії через габітуалізацію, типізацію, інституалізацію та легітимацію. Доведено, що вирішенням кризи традиційної конотації ґендеру може бути громадянська просвіта, здатна подолати імплозію масової свідомості, яка вбирає наперед вироблені смисли без будь-якої рефлексії, не володіючи, за Ж. Бодріяром, ні атрибутом, ні предикатом, ні якістю, ні референцією. Однак якщо замість "ментального вірусу" запустити системну протиотруту, то можливо домогтися зміни парохіально-ґендерного сприйняття. Прийнявши дискурсивний характер ґендеру та матеріалізм його диспозитиву, "Її історія" (HERstory) може віднайти свій голос, не перебуваючи по той бік "трансцендентної" "Його історії" (HISstory).
Description
The article demonstrates how authority, as a form of address, influences the plasticity of gender. With the aim of exploring performativity as a factor in the plasticity of gender identity, the authors attempt to define how the bearer of gender identity is created.Significant attention is devoted to resisting endowment and realizing authority, which typifies hierarchical relations of status rather than genders. The latter are a consequence of the "capillary" nature of authority and institutionalize discursive practices. Consequently, an attempt is made to identify gender grammatology. For this purpose, classical works by J. Butler, P. Berger, and other authors who advocate for tracing the roots of social phenomena in the reality of everyday life are used.It is revealed that Ukraine is currently in a transitional stage towards postmodernism. A conceptual perspective is proposed, viewing gender as a role daily created. The assumption is made that subjectivity arises from the mechanism of denial, where the denied external becomes a critically immanent characteristic. It is explored that the plasticity of gender is achieved through several stages, including intersubjective interaction through habituation, typification, institutionalization, and legitimation. It is proven that resolving the crisis of traditional gender connotation can be achieved through civic education, capable of overcoming the implosion of mass consciousness, which absorbs pre-formed meanings without any reflection, lacking "neither attribute, nor predicate, nor quality, nor reference." However, launching a systemic counter-agent instead of a "mental virus" can change parochial-gender perception. Embracing the discursive nature of gender and materialism of its dispositif, "HERstory" can find its voice without being on the other side of the "transcendent" "HISstory."
Keywords
ґендер, ґендеризація, перфомативність, Батлер, Бергер, Лукман, стаття, gender, genderization, performativity, Butler, Berger, Luckmann
Citation
Кисельов С. О. Перфомативність як чинник пластичності ґендерної ідентичності / Сергій Кисельов, Дарія Сингаєвська // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 34-43.