Волинь у 1914-1916 роках: воєнно-політичне та цивільне життя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Разиграєв, Олег
Скальський, Віталій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета полягає у спробі узагальнення воєнно-політичного і цивільного життя Волині у 1914—1916 рр. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових і спеціально-історичних методів дослідження, зокрема проблемно-хронологічного, синхронного, діахронного, порівняльно-історичного. Наукова новизна полягає у тому, що автори пробують переосмислити епізоди Великої війни на території Волині, розглядаючи воєнно-політичні події та цивільне життя в регіоні не окремо, а в комплексі. Висновки. Історіографія історії Волині 1914—1918 рр. є чималою, історики нагромадили значний фактичний матеріал, який потребує глибшої концептуалізації й узагальнення. Подекуди простежується вплив радянської (російської) історіографії. Цивільне життя залишається менш вивченим у порівнянні зі збройним протистоянням. Тривалі бойові дії на Волині впродовж 1914—1916 рр. і усталення в регіоні лінії фронту завдали суттєвої шкоди краю. Економіка зазнала краху. Активну діяльність розгорнули різного роду загальнодержавні й національні допомогові організації. На окупованих австрійцями теренах політична та економічна ситуація була дещо кращою. Нова влада намагалась схилити на свою сторону місцеве населення, тож робила чимало для покращення соціально-політичного й економічного становища волинян. В умовах війни актуалізувалось національне самоусвідомлення усіх груп населення краю, що нерідко призводило до конфліктних ситуацій. Згодом це трансформувалось у відкрите збройне протистояння за кордони в контексті творення нової мапи Центрально-Східної Європи.
Description
The purpose of the research is an attempt to generalize the military-political and civil life of Volyn in 1914—1916. The research methodology is based on the use of general scientific and special historical research methods, including problem-chronological, synchronous, diachronic, comparative-historical, and others. The scientific novelty is that the authors try to rethink the events of the Great War on the territory of Volyn, considering the military-political events and civilian life in the region not separately but in the complex. Conclusions. The historiography of the history of Volyn in 1914—1918 is considerable; historians have accumulated a lot of factual material. However, a deeper conceptualization and generalization are currently lacking. In some places, the infl uence of Soviet (Russian) historiography can be traced. Civilian life remains less studied compared to military life. Prolonged military operations in Volyn during 1914—1916 and the establishing of front lines in the region caused signifi cant damage to the region. The economy of the region collapsed. All kinds of state and ethnic aid organizations were active. The political and economic situation looked somewhat better in the territories occupied by the Austrians. The occupation authorities tried to sway the local population to their side and therefore did a lot to improve the socio-political and economic situation of Volyn residents. During the war, the national self-awareness of all population groups of Volyn was actualized, which oft en led to conflict situations. In the following years, it already transformed into an open armed confrontation for the state borders in the context of the creation of a new map of Central-Eastern Europe.
Keywords
Волинь, Перша світова війна, окупація, російська імператорська армія, австро-угорська армія, цивільне життя, стаття, Volyn, Great War, occupation, Russian Imperial Army, Austro-Hungarian Army, civilian life
Citation
Разиграєв О. В. Волинь у 1914-1916 роках: воєнно-політичне та цивільне життя / Олег Разиграєв, Віталій Скальський // Український історичний журнал. - 2023. - № 1. - С. 51-67. - https://doi.org/10.15407/uhj2023.01.051.