Promotion of military tourism as a tool of socioeconomic development of a region (on the example of Kyiv Oblast)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Havrylenko, Tetiana
Mazurets, Roman
Serbenivska, Alina
Kotsan, Nataliia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article provides evidences to support the notion that development of military tourism is a driver of socioeconomic growth of a region. In the present study, we used the general scientific and sophisticated scientific methods of research, including structural-functional analysis, statistical method, and comparative analysis. The study results were substantiated based on the data of the State Committee of Statistics of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine, State Agency of Tourism Development of Ukraine, Kyiv Oblast Center of the Development of Tourism, and materials from other scientific and official sources. We provided a definition of military tourism, which is proposed to be understood as a special kind of tourism in which the tourists can visit war-related historical sites and modern notable military objects; join the realities of the contemporary life in the military and familiarize themselves with the military experience; and participate in safe military events or historical reconstructions. We analyzed the reasons of decline in the tourist flows that occurred over the recent three years and presented the main ways of increasing them. We analyzed types of military tours offered by the Ukrainian tour guides on the domestic tourism market and studied the level of involvement of the respondents in military tourism in Ukraine. We demonstrated that military tourism is on offer in Ukraine, but against the backdrop of martial law, the internal tourism has specifics related to permits and restrictions that are in force during the war in relatively safe western and central regions of the country. Assessment of perspectives of military-tourism development in Ukraine using SWOT analysis revealed that it has many advantages, the main being the resources that can be used in creating a competitive tourism product, while the shortcomings include inaccessibility of the landmarks, absence of finances and investments, and high cost of the tours. For the socioeconomic development of Kyiv Oblast, we propose the Ukraine Undefeatable tour, having accounted for the abovementioned requirements to organizing tours in Ukraine in the conditions of martial law. The tour was developed based on the objects we selected in Kyiv Oblast. We confirmed that the development of military tourism is one of the most efficient drivers of socioeconomic growth of the region, Kyiv Oblast in particular, because it promotes increases in socioeconomic indicators of the region’s development.
Description
У статті представлено обґрунтування того, що розвиток військового туризму є інструментом соціально-економічного розвитку регіону. У дослідженні були використані загальнонаукові та спеціально-наукові методи дослідження, включаючи структурно-функціональний аналіз, статистичний метод та порівняльний аналіз. Обґрунтування результатів дослідження проводилось на основі джерел інформації Державного комітету статистики України, Держприкордонної служби України, Державного агентства розвитку туризму України, Київського обласного центру розвитку туризму й матеріали інших наукових та офіційних джерел. Визначено поняття військового туризму, яким пропонується розуміти спеціалізований вид туризму, завдяки якому туристи можуть відвідати історичні та сучасні пам’ятні військові об’єкти; долучитися до реалій сучасного військового життя і побуту; взяти участь в безпечних військових подіях чи їх історичних реконструкціях. Проаналізовано причини зменшення туристичних потоків протягом останніх трьох років та наведено основні напрями їх зростання. Проаналізовано види військових турів, шо пропонують українські туроператори на вітчизняному туристичному ринку та досліджено рівень залученості респондентів до військового туризму в Україні. Доведено, що в Україні існує пропозиції військового туризму, але в умовах військового стану внутрішній туризм має особливості, пов’язані з дозволами та обмеженнями, які діють під час війни у відносно безпечних західних та центральних регіонах країни. В результаті оцінки перспектив розвитку військового туризму в Україні за SWOT-аналізом було визначено, що розвиток військового туризму в Україні має багато сильних сторін, головними з яких є ресурси, які можна використовуватиме при створенні конкурентоспроможного туристичного продукту, а серед слабких сторін можна виділити недоступність об’єктів, відсутність фінансування та інвестицій й високу вартість турів. З метою соціально-економічного розвитку Київської області запропоновано військовий тур "Україна непереможна" з врахуванням вищенаведених вимог до організації турів в Україні в умовах військового стану, який будується з використанням заздалегідь відібраних об’єктів, які знаходяться на території Київської області. Доведено, що розвиток військового туризму є одним із найефективніших і найдієвіших механізмів соціально-економічного розвитку регіону, зокрема Київської області, оскільки сприяє підвищенню соціально-економічних показників розвитку регіону.
Keywords
tourism, military tour, Kyiv Oblast, regional development, article, туризм, військовий тур, Київська область, розвиток регіону
Citation
Promotion of military tourism as a tool of socioeconomic development of a region (on the example of Kyiv Oblast) / Havrylenko T. V., Mazurets R. R., Serbenivska A. Y., Kotsan N. N. // Journal of Geology, Geography and Geoecology. - 2023. - Vol. 32, Issue 4. - P. 741-752. - https://doi.org/10.15421/112365