Наскрізний сюжет творів Григорія Сковороди

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Бондаревська, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Києво-Могилянська академія
Abstract
У статті поставлено питання про зв'язок письменства і життя Григорія Сковороди. Автор відходить від поширеної схеми розуміння такого зв'язку, як коригування життя відповідно до обраного та описаного ідеалу, й доводить вирішальне значення життєвої ситуації у формуванні концептуальних та стильових особливостей творів мислителя. У статті виокремлено та проаналізовано кілька сюжетів, представлених у творах Сковороди, і розкрито їхню відповідність основному життєвому сюжету, суть якого полягає у послідовному відокремленні від світу й досягненні aвmaркії. Сформульовано висновок про функціональний зв'язок творчості Сковороди з проблемністю його соціального статусу: життєвий вибір обумовлює характер письменства, а останнє, у свою чергу, виправдовує життєвий вибір і надає йому значення істинного життя.
Description
The problem of connection between Hrygoriy Skovoroda works and life is stated in the article. Its author diverges from prevalent scheme of this connection understanding as life correcting according to the chosen and described ideal and proves decisive significance of vital situation in the process of forming of conceptual and stylistic features of thinker's works. Some plots represented in Skovoroda's works are marked out and analyzed in the article, and their compliance with the main living cycle is revealed which sense lies in successive separation from the world and achieving autarky. Conclusion is formulated about functional connection between Skovoroda's works and problems of his social status: life choice determines peculiarity of works; peculiarity of works justifies life choice and imparts it a meaning of genuine life.
Keywords
Сковорода Григорій, Skovoroda Grygory, стаття
Citation
Бондаревська І. А. Наскрізний сюжет творів Григорія Сковороди / Ірина Бондаревська // Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд.: І. А. Бондаревська, В. П. Козловський; редкол.: М. Л. Ткачук (голова)… та ін.]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Києво-Могилянська академія, 2008. - С. 106-131.