"Московит безпідставно претендує на столичне місто України Київ, намагаючись відірвати його від України": схема козацької історії в "Реляції про Київ" та у преамбулі "Конституції" П. Орлика

Abstract
Метою статті є спроба дати вичерпний джерелознавчий коментар латиномовного трактату "Реляція про Київ" з окресленням контекстів появи й функціонування ідей твору, а також встановлення його співвідношення з "Конституцією" П. Орлика та іншими маловідомими текстами мазепинців з фонду "Cosacica" Національного архіву Швеції. Пояснюється, чому "Реляція…" збереглася в одному документі разом зі вступом до "Конституції", відділеним від її основного тексту. Методологія заснована на поєднанні текстологічного та наратологічного підходів, а також на методології історії ідей. Наукова новизна. У науковий обіг уводяться маловідомі джерела, а також пропонуються нові концептуальні підходи до інтерпретації "Конституції" П.Орлика та інших творів мазепинців. Висновки. Преамбула "Конституції" зосереджена на представленні "козацького народу" як самостійного, а також справедливості його боротьби, визначеної походженням, історією й засадами природного права. "Реляція про Київ" – похідна від преамбули та зосереджена на обґрунтуванні історичних прав козаків на Київ і всю Україну, а також її неподільності. Водночас історичні арґументи трактату стверджують окремішність "козацької нації" від московитів та їхніх правителів. Ключові ідеї обох творів засновані на переосмисленні козацьких "origene gentum" як "витоків" окремої історії, що ознаменувало розрив із династичним наративом "Синопсиса". Раніше в риториці церковної і світської еліти Гетьманщини "хозарський міф" не трактувався свідченням окремішності козаків. Натомість П. Орлик та мазепинці після подій 1708–1709 рр. опинилися перед необхідністю сформулювати й арґументувати гасла боротьби з московським царем. Окремо обґрунтовано, що "Реляція про Київ" разом із преамбулою "Конституції" могли відігравати роль текстів-заготовок, потрібних представникам П. Орлика у Стамбулі у грудні 1711 та в перші місяці 1712 рр. для пояснення османцям основних мотивів боротьби козаків із московитами, а також прав козацтва на обидва береги Дніпра включно з Києвом.
Description
The article aims at thorough commenting on the Latin-language treatise The Report on Kyiv. The author contextualizes the key ideas of The Report… and compares them to those expressed in The Constitution of the Hetman Pylyp Orlyk, and in the little-explored texts preserved in the Cosacica collection of the National Archives of Sweden, which are authored by the other followers of the Hetman Ivan Mazepa. It was specifically important to suggest an explanation, why the single copy of The Report… has been preserved in the very same document as the preamble of the mentioned The Constitution, which is separated from its major text. The methodology of the present scholarship combines the text-critical and narratological approaches to commenting on the text, and also methodology of the history of ideas. The research novelty of the article is that it introduces little-known sources to the scholarly community, and suggests new conceptual approaches to the interpretation of P.Orlyk’s. Conclusions. The preamble of The Constitution by P.Orlyk demonstrates that the claims for the independence of the "Cossack nation" are justified by its origin, history, and the principles of the natural law. The Report on Kyiv is closely linked to the preamble of The Constitution, and its purpose is to substantiate the historical rights of the Cossacks for Kyiv, and the "entire Ukraine", which territory should be indivisible. In the same time, the historical arguments in the document argue that the "Cossack nation" is separate from the Muscovites and their rulers. Both the texts (the preamble and The Report…) attempt to reconsider the Cossack origene gentum as the sources of the "separate history" and demonstrates the breach with the dominating narrative of The Synopsis. Up to that time, the so called Khazars myth has never been interpreted as the evidence that the Cossacks are the politically separate community. Such an original interpretation was exactly the contribution of the Hetman P. Orlyk and the other followers of the former Hetman I. Mazepa. After the dramatic developments of 1708–1709, they urgently needed new ideological justification of the military struggle with the Muscovite tsar. The article also points out that The Report… together with the preamble to The Constitution could both serve during the negotiations of the P.Orlyk’s representatives with the Ottoman Empire in Istanbul in December 1712. The arguments expressed in these documents could be used to justify the Cossack struggle with the Muscovite tsar, and the exclusive rights of the Cossacks for the both banks of the Dnipro river including the city of Kyiv.
Keywords
Орлик, наратив, "козацький народ", право на опір, хозарський міф, "Реляція про Київ", "Синопсис", Рюриковичі, стаття, Orlyk, narrative, "Cossack nation", right to resistance, Khazars myth, The Report on Kyiv, The Synopsis, Rurikids
Citation
Затилюк Я. В. "Московит безпідставно претендує на столичне місто України Київ, намагаючись відірвати його від України": схема козацької історії в "Реляції про Київ" та у преамбулі "Конституції" П. Орлика / Ярослав Затилюк // Український історичний журнал. - 2022. - № 6. - С. 48-65. - https://doi.org/10.15407/uhj2022.06.048.