Концептуалізація ідентичності українства в офіційному дискурсі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Бевз, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Актуальність концепту "ідентичність" дедалі більшого значення набуває в умовах глобалізації та соціокультурних трансформацій. Європейська ідентичність українського народу закріплена в основному документі держави. Дослідження концепту ідентичності здійснено за допомогою аналізу офіційних документів держави, проектів концепцій загальнонаціональної ідентичності та результатів соціологічних досліджень. Ідеї ідентичності українства, національної єдності та консолідації суспільства досить виразно простежуються у концепціях, стратегіях національної безпеки України. Йдеться про зміцнення національної єдності та гарантування територіальної цілісності, здатності держави і суспільства давати адекватні відповіді на внутрішні і зовнішні виклики. В офіційних документах акцентується увага на захищеності державного суверенітету та територіальної цілісності, зміцненні національної єдності та консолідації українського суспільства, попередженні загроз національній безпеці в гуманітарній сфері, утвердженні в усіх сферах української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності українського народу, збереження національної ідентичності в умовах глобалізаційних викликів. Державна політика захисту української мови є питанням національної безпеки та національно-патріотичного виховання українців. Важливим чинником конструювання загальної ідентичності, ідентифікаційного простору виступає державна політика, закріплена в законодавчих актах, насамперед у концепціях, стратегіях, доктринах. Ідентичність має значний консолідаційний потенціал і є складною конструкцією, яка включає низку чинників, зокрема етнічних, культурних, територіальних, політичних, економічних, юридичних та інших. Формування загальнонаціональної ідентичності має стати пріоритетним завданням Української держави.
Description
The relevance of the concept of "identity" is becoming increasingly important in the context of globalization and socio-cultural transformations. The study of the concept of "identity" was carried out through the analysis of official documents of the state, draft concepts of national identity and the results of sociological research. The study of the concept of "identity" was carried out by analyzing official documents of the state, draft concepts of national identity. The ideas of Ukrainian identity, national unity, and consolidation of society are quite clearly traced in the concepts and strategies of national security of Ukraine. It was about strengthening national unity and guaranteeing territorial integrity, the ability of the state and society to provide adequate responses to internal and external challenges. The official documents emphasize the protection of state sovereignty and territorial integrity, strengthening national unity and consolidation of Ukrainian society, preventing threats to national security in the humanitarian sphere, establishing the Ukrainian language in all spheres as one of the most important factors of national identity and its preservation in globalization challenges. The state policy of protection of the Ukrainian language is a question of national security and national-patriotic education of Ukrainians. An important factor in the construction of a common identity, identification space is public policy, enshrined in legislation, especially in concepts, strategies, doctrines. Identity has significant consolidation potential and is a complex structure that includes a number of factors, including ethnic, cultural, territorial, political, economic, legal and others. The formation of a national identity should become a priority of the Ukrainian state.
Keywords
ідентичність, концепт, концепт ідентичності, концепт ідентичності українства, джерела, документи, законодавчі документи, національна безпека, національні інтереси, стаття, identity, concept, concept of identity, concept of identity of Ukrainians, sources, documents, legislative documents, national security, national interests
Citation
Бевз Т. А. Концептуалізація ідентичності українства в офіційному дискурсі / Тетяна Бевз // Українознавство. - 2021. - № 4 (81). – С. 31-46. - https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(81).2021.247774