Провідні концепції влади цадика у вченні р. Ісраеля Хагера

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Туров, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Третій ребе з Вижниці Ісраель Хагер належить до числа найбільш впливових очільників хасидів першої половини XX ст. Він мав десятки тисяч послідовників на Буковині, Закарпатті, у північних регіонах Румунії і на східних землях Угорщини. Вже за життя він визнавався послідовниками як постать, яку можна прирівняти до фундатора хасидизму р. Ісраеля Баал Шем Това. Водночас р. Ісраель Хагер належить до числа маловивчених лідерів хасидизму, що визначає актуальність пропонованого дослідження. Однією з головних тем у повчаннях р. Хагера є обґрунтування провідних принципів влади цадика над єврейською громадою. Згідно з його поглядами, досконалості душі та вміння магічно впливати на світ не є достатніми умовами, що зобов’язують людей підкорятися волі духовного лідера. Лише турбота про своїх послідовників дає цадику право вирішувати долю решти вірян. Він рішуче відкидає право на керівництво з боку подвижників, відданих суто особистому служінню Господу, або тих, що поводяться як королі, важкодоступні простолюду. Справжній лідер має бути відкритим для всіх людей та турбуватися про їхні потреби. Саме це дає йому владу над громадою та й загалом над усім світом. Р. Хагер поділяв поширену в хасидських колах думку про відповідальність громади за тривалість життя цадика. Проте він не підтримував ідею свого сучасника та шанувальника р. Хаїма Елазара Шапіри, що громада має прагнути здобуття її лідером безсмертя. Згідно з поглядами вижницького ребе, душа цадика завдяки піклуванню про звичайних вірян згодом досягає високого рівня, несумісного з існуванням у матеріальному світі. Але й на небесах цадик продовжує опікуватися долею своїх хасидів та керувати ними. Отже, обґрунтовується концепція всеосяжної влади цадика над вірянами в земному та потойбічному світах. У цьому контексті р. Хагер розглядає вчення про месіанське визволення. Воно здебільшого присвячене можливості цадиків використовувати силу Царя Месії в теперішньому житті задля допомоги людям. Більшість сучасних дослідників відкидають концепцію нейтралізації месіанської ідеї в хасидизмі Г. Шолема, але щодо р. Хагера вона виявляється справедливою.
Description
The third rebbe from Vizhnitsa, Israel Hager, is one of the most influential Hasidic leaders of the first half of the 20th century. He had tens of thousands of followers in Bukovyna, Transcarpathia, the northern regions of Romania and the eastern lands of Hungary. Even during his lifetime, he was recognized by his followers as a figure comparable to the founder of Hasidism, Israel Baal Shem Tov. At the same time, r. Israel is among the little-studied leaders of Hasidism, which highlights the relevance of the proposed study. One of the main topics in the teachings of R. Hager is the substantiation of the leading principles of the tzaddik’s authority over the Jewish community. According to his views, the perfection of the soul and the ability to magically influence on the world are not sufficient conditions that oblige people to obey the will of a spiritual leader. Only caring for his followers gives the tzaddik the right to decide the fate of the believers. He resolutely rejects the right to be led by ascetics devoted exclusively to the personal service of the Lord or those who behave like kings who are difficult for the common people to reach. A true leader must be open to all people and concerned about their needs. This is what gives him power over the community and, in general, over the whole world. R. Hager shared the common opinion in Hasidic circles about the community’s responsibility for the lifespan of a tzaddik. However, he did not support the idea of his contemporary and admirer, Chaim Elazar Shapira, that the community should seek immortality for its leader. According to the views of the Vyzhnytskyi Rebbe, the soul of a tzaddik, thanks to the care of ordinary believers, eventually reaches a high level incompatible with existence in the material world. But even in heaven, the tzaddik continues to take care of the fate of his Hasidim and to lead them. In this way, the concept of the tzaddik’s comprehensive power over believers in the earthly and afterlife worlds is substantiated. In this context, R. Hager examines the doctrine of messianic liberation. It is mainly devoted to the possibility of tzaddiks to use the power of the Messiah to help people in the present life. Most modern researchers reject G. Scholem’s concept of neutralization of the messianic idea in Hasidism, but in relation to R. Hager it turns out to be correct.
Keywords
р. Ісраель Хагер, Буковина, Закарпаття, етика, історія, містика, патерналізм, політика, символи, хасидизм, цадики, стаття, r. Israel Hager, Bukovyna, ethics, Hasidism, history, mysticism, paternalism, politics, symbols, Transcarpathia, tzaddiks
Citation
Туров І. В. Провідні концепції влади цадика у вченні р. Ісраеля Хагера / І. В. Туров // Східний світ. - 2023. - № 4. - С. 122-141. - https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.122.